צעדים ראשונים/First steps

isfa By On 10/04/2013 0

In הוראות/ Instructions

א. כל אצבע קבל מספר

Each finger get a number

 

Thumb/אגודל....... 1

Forefinger/אצבע........ 2

Middle finger/אמה......... 3

 Ring/קמיצה....... 4  

Little finger/זרת..........5

 

ב. ראשי תיבות 

  Abbreviations

 

חוט כף היד ........ חכ''ה

חוט קרוב....... ק'

חוט רחוק ....... ר'

שמאל........ש'

ימין.......י'

 

n........Near string

f.........Far string

R.......Right

L..........Left

 

שימו לב!

Attention

 

כאשר לא נאמר איזה יד, אצבע או פרקי כף-יד

 סימן שמדובר בימני ושמאלי ביחד

אחרת נוסיף י', אם מדובר באיבר ימני

או נוסיף ש', אם מדובר באיבר שמאלי

When i didn't day which

hand, finger or wrist

sign there is the both

hands

 

 

1)  חוט המקיף אחת האצבאות, יד או

פרק-היד נקראת לולאה

String who surrounds one finger

hand or wrist

is called a loop

 

2) חוט שעובר לאורך כף היד נקרא

חוט כף היד 

String that pass along

the palmar hand

is called palmar string

 

3) לכל לולאה יש שני חוטים

-חוט קרוב, זה שהכי קרוב אליך

-חוט רחוק,זה שהכי רחוק ממך

Each loop has two strings

A near string, the nearest to you

A far string, the farther to you

 

 

4) אם כוכבית אחת או שתיים 

מופיעה מעל מילה או מספר

זאת אומרת שיש שתי לולאות או שלוש

If ² or ³  

appear above word or number

it means there is two

or three loops

 

 

 

5) אם יש שתי לולאות על אצבע , יד או פרק

יד אז יש 

- לולאה תחתונה

-לולאה עליונה

If there are two loops on finger

hand or wrist

then there is

A lower loop

and an upper loop

 

6) כלפי חוץ....רחוק מהגוף

כלפי פנים....אל הגוף 

Toward outside............ far from the body 

Toward inside............to the body 

 

 

 

 

הוראות/

Commands 

 

 

 

1) לקחת מלמטה

 להכנס מתחת לחוט

ולחזור איתו.

Pick up

 Enter below the string

and come back with it 

 

 

2) להעלות מלמעלה

להכנס מלמעלה

מאחורי החוט ולחזור איתו.

Hook up

 enter from above

back to the string

and come back with it 

 

 

 

3) לחטוף מלמעלה

 לקפל

  את האצבע מעל חוט על הכף היד.

Hook down

fold the finger on the string 

on the palm 

 

 

 

 

 

4) הפיכת לולאות (נואהו)

 להעביר את הלולאה התחתונה

מעל הלולאה העליונה ,

ולשחרר אותה.

עושים זואת בעזרת הפה או היד האחרת.

Navaho

 pass the lower loop over the upper loop and release it

Do this with the help of the mouth or the other hand

 

 

5) לשחרר

 לתת ללואה ליפול מן האצבע , יד או פרק יד.

Release

Allow the loop to slip of the finger

the hand or the wrist 

 

 

 

6) לחלק לולאה:

אצבע נכנסת מלמטה בלולאה

של אצבע אחרת.

Share

Finger enters from below

into loop of other finger 

 

א6) תנועה קטי שמאל

Left Katilluik move

 

7) להסיר לולאה:

אצבע או יד נכנסת מלמטה או מלמעלה,

בתוך לולאה

ומעבירה את הלולאה לעצמה.

Remove 

finger or hand enter from below

or from above into loop

and transfer

the loop to itself 

 

 

8) מתיחה קורולין

 2  לוקחת מלמטה את 1ר'

ללחוץ את 1 נגד 2

 כדי ש 2ק' לא יפול.

לסובב את הידיים רחוק מכם

ולקפל את 345 מעל 5ר'.

Extension Caroline

And 2 pick up 1f

Press 1 against 2

to prevent 2n to slip

Rotate the hands away from you

and fold 345 on 5f  

 

 

 

9) החלפה שתי לולאות

למשל 2י' מסירה מלמעלה את 2ש'.

אז 2ש' נכנסת מלמעלה ב2י' התחתונה

ומסירה אותה כשהיא מעבירה

אותה מעל ב2י' העליונה

Exchange two loops 

For exemple R2 removes

from above L2

Then L2 enters from above

into lower R2 and

removes it passing it over

upper R2

 


Add a comment

Anti-spam